• Slide1
  • jc
  • jc

No of Visitors

5082

No of Students

10610

No of Exams

219

Leader Board

Rank Name Average Percentage(%) Exam Given
1 Kakade sonal dipak 97.40% 1
2 Vekhande Monika Pundalik 92.20% 1
3 Fodse sanika dashrath 90.40% 1
4 Vide Rohini Vishnu 90.20% 1
5 Saranya Saravanan 85.00% 1
6 Sumit Bhosale 81.25% 1
7 abha 79.42% 2
8 tejas 75.95% 88
9 Gadge Sanskruti Prakash 73.00% 1
10 vaishnavi 72.22% 814